Το σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας (περιεχόμενο του λόγου) αφορά στο νόημα της κάθε λέξης· και στο νόημα των προτάσεων που παράγονται μετά τη σύνδεση των λέξεων. Το περιεχόμενο του λόγου είναι το νόημα, η γλωσσική αναπαράσταση των γνώσεων που το άτομο έχει για τον κόσμο των αντικειμένωντων γεγονότων, των φαινομένων καθώς και για τη μεταξύ τους σχέση.
Δημιουργείται έτσι το ενεργητικό (εκφραστικό) και παθητικό (αντιληπτικό) λεξιλόγιο του κάθε ατόμου. Μέσω του λεξιλογίου, των τρόπων που τα αντικείμενα και τα γεγονότα συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και των κανόνων συνδυασμού των λέξεων, επιτυγχάνεται η μετάδοση του σωστού μηνύματος