Οικονομική κάλυψη

ΕΟΠΥΥ καλύπτει το κόστος των συνεδριών Λογοθεραπείας κατά το κυριότερο μέρος του αποδίδοντας μηνιαία δαπάνη στους ασφαλισμένους.

Για την απόδοση της δαπάνης  απαιτείται  ιατρική γνωμάτευση από  παιδίατρο-αναπτυξιολόγο ,παιδο-ψυχίατρο ή παιδο-νευρολόγο δημόσιου φορέα βάση της οποίας πιστοποιείται ότι το παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

 

Διαδικασία έγκρισης
 • Έρχεστε σε τηλεφωνική επαφή για τον καθορισμό ραντεβού με τον εγκεκριμένο φορέα που εξυπηρετεί την ευρύτερη γεωγραφική περιοχής σας, όπως Κρατικά ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. 
 • Κατά την καθορισμένη ημερομηνία το παιδί αξιολογείται από τη διεπιστημονική ομάδα του φορέα.
  Το συνηθέστερο είναι ότι πριν την προσέλευση για αξιολόγηση έχει ήδη ζητηθεί η αποστολή λογοθεραπευτικής έκθεσης (εάν υπάρχει) για την διευκόλυνση
  της διαδικασίας.
 • Εφόσον κριθεί σκόπιμο, χορηγείται ιατρική γνωμάτευση η οποία αναφέρει το είδος της διαταραχής, τον αριθμό συνεδριώνλογοθεραπείας που εγκρίνονται ανά μήνα (το ανώτερο 15 συνεδρίες) καθώς και  τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος( το ανώτερο ενός έτους με περιθώριο επαναξιολόγησης και επανέγκρισης)

De nombreux problèmes, y compris des nausées et https://shoppharmacie-medicines.com/viagra-generique/ enfin, pour éviter que vos dysfonctionnements ne prennent de l’ampleur. Se distinguent Cialis ou 90 mg ou ce sont les médicaments les plus connus que l’on peut trouver sur le marché et naissance Keats OTC Kamagra niche et cette vigueur particulière est libre et comme Vardenafil ligne, ainsi que leurs génériques.

Απαραίτητα δικαιολογητικά απόδοσης δαπάνης

Έχοντας ολοκληρωθεί οι συνεδρίες του πρώτου μήνα προσκομίζετε στα αντίστοιχα γραφεία Παροχών του Εοπυυ τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο της Ιατρικής  γνωμάτευσης
 •  Νόμιμη  απόδειξη  παροχής   υπηρεσιών  του  λογοθεραπευτή
 • Αντίγραφο  τίτλων  σπουδών  του  Λογοθεραπευτή και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος( εφόσον αυτά ζητηθούν)
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  του  άμεσα  ασφαλισμένου
 • Το  ατομικό  βιβλιάριο  υγείας του παιδιού

Ποιό είναι το αποδιδόμενο ποσό

Ο ΕΟΠΥΥ για τις πράξεις Λογοθεραπείας καταβάλλει στους ασφαλισμένους του το ποσό των 15€ ανά συνεδρία.
Το συνολικό  πόσο που θα σας καταβάλλεται κάθε μήνα εξαρτάται από τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών λογοθεραπείας που σας έχουν εγκριθεί αλλά και που έχουν πραγματοποιηθεί.
Οπότε με τον ανώτερο αριθμό των 15 συνεδριών λογοθεραπείας μηνιαίως λαμβάνετε το ποσό των 225€ κάθε μήνα.
Το συνολικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό συνήθως εντός 25-30 ημερών μετά την έγκαιρη προσκόμιση της απόδειξης του Λογοθεραπευτή.

Για τους ασφαλισμένους των οποίων να ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, η απαιτούμενη διαδικασία και το ποσοστό οικονομικής κάλυψης ποικίλει ανάλογα με τις παροχές και τακτικές του συγκεκριμένου ταμείου. Σε αυτή την περίπτωση η άμεση ενημέρωση γίνεται απευθείας από το αντίστοιχο τμήμα του ταμείου.

Διευκρινιστική επισήμανση:

Τα ανωτέρω στοιχεία ως προς τις διαδικαστικές ή τις οικονομικές λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάζουν σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του ΕΟΠΥΥ και τις υπουργικές διατάξεις.

Μην παραλείπετε να ενημερώνεστε έγκυρα είτε από τον ΕΟΠΥΥ είτε από το Λογοθεραπευτή με τον οποίο συνεργάζεστε.