Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη (συλλαβές- φωνήματα) και στην ικανότητα χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών(Blachman,1994). Το άτομο που έχει ανεπτυγμένη τη φωνολογική του επίγνωση μπορεί να αναγνωρίζει και να παράγει ομοιοκαταληξίες, να συνθέτει και να αναλύει λέξεις…

Περισσότερα