Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη (συλλαβές- φωνήματα) και στην ικανότητα χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών(Blachman,1994).

Το άτομο που έχει ανεπτυγμένη τη φωνολογική του επίγνωση μπορεί να αναγνωρίζει και να παράγει ομοιοκαταληξίες, να συνθέτει και να αναλύει λέξεις σε συλλαβές και φωνήματα, να απομονώνει, να προσθέτει και να αφαιρεί φωνήματα ώστε να παράγει νέες λέξεις, και γενικά να επιδρά στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα χειρίζεται (Ball,1993).

Η φωνολογική επίγνωση λοιπόν δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα , αλλά απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας(Adams,1990).

Πηγή: Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη- Τι & Γιατί- Σουζάνα Παντελιάδου