Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη (συλλαβές- φωνήματα) και στην ικανότητα χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών(Blachman,1994).

Το άτομο που έχει ανεπτυγμένη τη φωνολογική του επίγνωση μπορεί να αναγνωρίζει και να παράγει ομοιοκαταληξίες, να συνθέτει και να αναλύει λέξεις σε συλλαβές και φωνήματα, να απομονώνει, να προσθέτει και να αφαιρεί φωνήματα ώστε να παράγει νέες λέξεις, και γενικά να επιδρά στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα χειρίζεται (Ball,1993).

Η φωνολογική επίγνωση λοιπόν δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα , αλλά απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας(Adams,1990).

Πηγή: Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη- Τι & Γιατί- Σουζάνα Παντελιάδου

Il faut également prendre note des contre-indications à l`utilisation de ce médicament et ces produits sont nombreux ou il est donc important de pouvoir le vérifier par vous-même. Paypal fournit une protection pour les acheteurs et vous aurez donc le choix entre un dosage de 200. Nous voudrions également parler brièvement du dossier actif dans ce gel ou notre site tente de vous offrir toute l’information nécessaire pour mieux https://tapilule.com/viagra-generique-sans-ordonnance/ cerner pourquoi.