Αναπτύσσοντας τον αφηγηματικό λόγο

Με τον όρο αφηγηματικό λόγο εννοούμε την εκφορά τουλάχιστον δύο φράσεων με χρονολογική σειρά που αφορούν ένα γεγονός ή μια εμπειρία (Curenton&Lukas 2007).
Η αφήγηση προϋποθέτει λογική διαδοχή γεγονότων και εφαρμογή της γνώσης για τον κόσμο. Απαιτεί ανώτερες γνωστικές διεργασίες και είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη δεξιότητα.
Πιθανές δυσκολίες στις αφηγηματικές δεξιότητες μπορεί να αποτελούν ενδείξεις για γενικότερες δυσκολίες που σχετίζονται με τη μάθηση και το γραμματισμό. Συνεπώς , η ανάλυση του αφηγηματικού λόγου των παιδιών πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης των γλωσσικών δεξιοτήτων(Boudreau,2008. Johnson,2008) διότι αποτελεί καίρια δεξιότητα για την κοινωνική και σχολική επιτυχία (Crais&Lorch,1994’ Peterson et al,2008).

Πηγή: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών κ΄Εφαρμογών Π.Τ.Π.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτη